• Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 2 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 2 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 2: Application layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Principles of network applications, web and HTTP, socket programming with UDP, socket programming with TCP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p vcmi 10/11/2020 116 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Gán nhãn từ loại - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Gán nhãn từ loại - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Gán nhãn từ loại" trình bày các định nghĩa về gán từ loại, tập nhãn cho tiếng Anh, khó khăn trong gán nhãn từ loại, các phương pháp gán nhãn từ loại, gán nhãn dựa trên xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vcmi 09/11/2020 105 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 3 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 3 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 3: Transport layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Transport-layer services, uultiplexing and demultiplexing, principles of reliable data transfer,... mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vcmi 10/11/2020 104 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 5 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 5 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 5: Link layer and LANs" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction and services, error detection and correction, error detection and correction, link layer addressing, link layer switches,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p vcmi 10/11/2020 103 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phản hồi thông tin - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phản hồi thông tin - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phản hồi thông tin cung cấp cho người học các kiến thức: Phản hồi thông tin, các hệ thống dựa trên từ khóa, các vấn đề, lấy từ gốc, từ dừng, từ chức năng và từ nội dung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p vcmi 09/11/2020 100 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 4 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 4 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 4: Network layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Virtual circuit and datagram networks, what’s inside a router, routing algorithms,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p vcmi 10/11/2020 100 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 1 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 1 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 1: Introduction" cung cấp cho người học các kiến thức: Network edge, network core, delay, loss and throughput in packet-switched networks, protocol layers, service models,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vcmi 10/11/2020 99 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch máy, các vấn đề, ba khối chính trong dịch máy, các phương pháp dịch máy, hiểu ngôn ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vcmi 09/11/2020 98 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp xác suất - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp xác suất - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Kết hợp từ, tính xác suất, tính Pr, văn phạm phi ngữ cảnh xác suất, CKY kết hợp xác suất, xác suất Forward và Backward,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vcmi 09/11/2020 97 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khoảng cách ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p vcmi 09/11/2020 96 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vcmi 09/11/2020 95 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Choleski, chuẩn của véctơ, chuẩn của ma trận, những phương pháp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vcmi 09/11/2020 89 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số