Ebook Giáo trình Cơ sở kỹ thuật cơ khí - Đỗ Xuân Đinh (Chủ Biên)

Giáo trình Cơ sở kỹ thuật cơ khí - Đỗ Xuân Đinh (Chủ Biên) gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu Kim loại học, nhiệt luyện và công nghệ gia công kim loại. Phần 2 trình bày Nguyên lý máy. Phần 3 nói về Truyền động cơ khí. Tham khảo nhé.