• Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Tách từ tiếng Việt - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Tách từ tiếng Việt - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Tách từ tiếng Việt" trình bày các nội dung: Tác từ, từ vựng, qui tắc cấu tạo từ tiếng Việt, các hướng tiếp cận, biểu thức chính qui, Automat hữu hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vcmi 09/11/2020 51 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Trong thực tế, bảng thường được sử dụng để trình bày bố cục cho toàn bộ trang web. Nếu muốn thiết kế một trang thể hiện văn bản trong cột dạng báo chí hoặc phân trang thành những vùng có chủ đề khác nhau, thì bảng là một công cụ cần thiết. Chương 4 của bài giảng Thiết kế Web sẽ hướng dẫn cách tạo bảng và trình bày trang trong trang Web....

   16 p vcmi 17/03/2022 28 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch máy, các vấn đề, ba khối chính trong dịch máy, các phương pháp dịch máy, hiểu ngôn ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vcmi 09/11/2020 98 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 3 sẽ hướng dẫn cho người học cách tạo danh sách trong trang web. Chương này có các nội dung chính như sau: Danh sách không có thứ tự, danh sách có thứ tự, danh sách định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vcmi 17/03/2022 26 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Siêu liên kết (link) là một thuật ngữ rất phổ biến trong ngôn ngữ máy tính hiện nay. Siêu liên kết cho phép người truy cập có thể duyệt từ trang web này đến trang web khác. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về siêu liên kết, cách tạo siêu liên kết và cách tạo hình ảnh trên trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vcmi 17/03/2022 24 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp xác suất - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp xác suất - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Kết hợp từ, tính xác suất, tính Pr, văn phạm phi ngữ cảnh xác suất, CKY kết hợp xác suất, xác suất Forward và Backward,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vcmi 09/11/2020 97 0

 • Ebook Programming interactivity: Part 2

  Ebook Programming interactivity: Part 2

  Part 2 book "Programming interactivity" has contents: Bitmaps and pixels, physical feedback, protocols and communication, graphics and opengl, detection and gestures, movement and location, spaces and environments, further resources,...and other contents.

   378 p vcmi 21/01/2022 33 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân loại tin tự động cho báo điện tử - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân loại tin tự động cho báo điện tử - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân loại tin tự động cho báo điện tử trình bày các ứng dụng của Phân loại văn bản, các phương pháp thực hiện, chương trình thực nghiệm, đánh gái kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vcmi 09/11/2020 62 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Using new HTML5 structural elements, styling HTML5 with CSS, when to use the new HTML5 structural elements, summary, structuring main content areas, adding blogposts and comments, working with HTML5 outlines, even more new structures,... and other contents.

   131 p vcmi 21/01/2022 33 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 16 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 16 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 16 trình bày đến người học một số nội dung liên quan đến cấu trúc điều khiển. Các nội dung chính trong chương này gồm: Cấu trúc lựa chọn (Câu lệnh if, câu lệnh Switch...Case,...), cấu trúc lặp (Vòng lặp For, vòng lặp while, vòng lặp do …while,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcmi 17/03/2022 23 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích ngữ nghĩa - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích ngữ nghĩa - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích ngữ nghĩa" trình bày các nội dung: Tại sao cần phân tích ngữ nghĩa, một số khái niệm cơ bản về logic, cách biểu diễn vị từ, các thuộc tính về sự kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vcmi 09/11/2020 55 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Canvas basics, drawing paths, capturing images, pushing pixels, animating your canvas paintings, storage options, web SQL databases, the cache manifest, how to serve the manifest,...and other contents.

   109 p vcmi 21/01/2022 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số