• Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần...

   101 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về phần mềm kế toán; mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; hướng dẫn chung về phần mềm kế toán; phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán; kế toán vốn bằng tiền; thao tác phần hành kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán; kế toán vật tư;... Mời các bạn cùng...

   80 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 2

  Bài giảng Kế toán công: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán công: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán các khoản thu; kế toán các khoản chi và xác định kết quả; kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán; nguyên tắc và trách nhiệm về lập, nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán;......

   125 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 1

  Bài giảng Kế toán công: Phần 1

  Bài giảng Kế toán công: Phần 1 có nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin chức năng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin chức năng - Nguyễn Anh Hào

  giới thiệu nội dung về : hệ thống thông tin tiếp thị - bán hàng, hệ thống thông tin quản lý sản xuất, hệ thống thông tin quản lý nhân lực, hệ thống thông tin tài chính – kế toán, hệ thống thông tin quản lý văn phòng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vcmi 21/05/2022 2 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Những vấn đề trong việc phát triển hệ thống thông tin quản lý - Nguyễn Anh hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Những vấn đề trong việc phát triển hệ thống thông tin quản lý - Nguyễn Anh hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Những vấn đề trong việc phát triển hệ thống thông tin quản lý gồm các bước khảo sát hiện trạng, phân tích thiết kế hệ thống, hiện thực hóa hệ thống, vấn đề triển khai ứng dụng. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin tích hợp - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin tích hợp - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin tích hợp của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu về  Hệ thống CRM, Hệ thống SCM, Hệ thống ERP. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Những vân đề cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Những vân đề cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống Những vân đề cơ bản giới thiệu các yếu tố tạo thành hệ thống, các tính chất của hệ thống, phân loại tiến trình, dữ liệu và thông tin, thành phần cơ bản của hệ thống xử lý tin. Mời các bạn tham khảo.

   29 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Khái niệm cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Khái niệm cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Khái niệm cơ bản của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu nội dung môn học, tài liệu tham khảo, các khái niệm như tổ chức, tiến trình công việc, nguồn lực, ràng buộc, các loại tiến trình dự án, tiến trình sản xuất, tiến trình quản lý, các cấp quản lý và nhu cầu thông tin, vai trò của thông tin trong...

   23 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Hệ thống thông tin quản lý - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Hệ thống thông tin quản lý - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Hệ thống thông tin quản lý giới thiệu nội dung về sự hình thành hệ thống thông tin quản lý, cơ chế vận hành của hệ thống thông tin quản lý, phân loại các hệ thống thông tin quản lý, hệ xử lý các giao dịch, hệ hỗ trợ ra quyết định, kiến trúc xây dựng DSS, hệ thông tin điều hành. Mời các bạn...

   41 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Tiếp cận hướng đối tượng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Tiếp cận hướng đối tượng - Nguyễn Anh Hào

  Trong bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng đối tượng, Tác giả trình bày nội dung về khái niệm tiếp cận hướng đối tượng, mô hình hóa trong OOAD, phương pháp tìm các đối tượng, xác định thuộc tính, dịch vụ, hành vi và quan hệ của đối tượng, mô hình trạng thái. Mời các bạn tham khảo!

   43 p vcmi 21/05/2022 1 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng cấu trúc - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng cấu trúc - Nguyễn Anh Hào

  tiếp cận hướng cấu trúc đề cập đến xác định yêu cầu và nội dung khảo sát, các phương pháp khảo sát truyền thống và hiện đại, các phương pháp mô hình hóa hệ thống, lược đồ dòng dữ liệu, các bước thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p vcmi 21/05/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số