• Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giáo trình sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ, hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vcmi 27/04/2021 34 0

 • Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp cho người học những kiến thức về: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ, hàng hóa; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản đầu tư; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vcmi 27/04/2021 32 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 trình bày về Phân hệ Kế toán tài sản cố định. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về TSCĐ; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ.

   23 p vcmi 27/04/2021 25 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 giúp người học hiểu về Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự cần thiết của công việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy kế toán và mô hình kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ và các báo cáo trong doanh...

   29 p vcmi 27/04/2021 26 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hàng tồn kho; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vcmi 27/04/2021 29 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 5 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 5 - Trần Thị Huyên

  Mục tiêu nghiên cứu chương 5 là giải thích được yêu cầu cơ bản của công tác kế toán về tiền lương. Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền lương trên chứng từ, tài khoản và sổ sách; Lập được các báo cáo và thực hiện việc đối chiếu số liệu cuối kỳ.

   25 p vcmi 27/04/2021 28 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán; Đối chiếu số liệu cuối kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vcmi 27/04/2021 29 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tiền mặt; kế toán tiền gửi ngân hàng; kế toán tiền đang chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vcmi 27/04/2021 27 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 Kế toán các khoản phải thu. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Khái niệm và nguyên tắc kế toán; Kế toán cáckhoản phải thu khách hàng; Kế toán phải thu nội bộ; Kế toán các khoản phải thu khác; Kế toán dự phòng phải thu khó đòi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcmi 27/04/2021 30 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Chương 3 - Kế toán khoản thu trước, sau khi học xong chương này, người học có thể: Khái niệm và nguyên tắc kế toán; Kế toán các khoản tạm ứng; Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn; Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vcmi 27/04/2021 30 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - ThS. Lê Nguyễn Trung Thiện

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - Kế toán hàng tồn kho, sau khi học xong chương này, người học có thể:Tổng quan về hàng tồn kho; Kế toán nguyên vật liệu; Kế toán công cụ, dụng cụ; Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và tính giá thành sản phẩm; Kế toán hàng hóa; Kế táon dự phong giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng...

   22 p vcmi 27/04/2021 32 0

 • GT_ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

  GT_ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

  GIÁO TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số