• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - Cơ bản về tín hiệu và hệ thống gồm các nội dung cơ bản về tín hiệu, phân loại tính hiệu, các phép toán trên tín hiệu các loại tín hiệu thông dụng, hệ thống và phân loại hệ thống. Mời các bạn tham khảo!

   64 p vcmi 22/07/2022 33 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - Phân tích hệ thống tuyến tính bất biến liên tục trong miền thời gian trình bày về đáp ứng với ngõ bằng 0, đáp ứng xung đơn vị, đáp ứng với ngõ vào bất kỳ, tính ổn định của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vcmi 22/07/2022 25 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier giới thiệu nội dung về biễu diễn tín hiệu bằng tập tín hiệu trực giao, chuỗi Fourier lượng giác, chuỗi Fourier hàm mũ phức, đáp ứng của hệ thống LTIC với tín hiệu tuần hoàn.

   58 p vcmi 22/07/2022 28 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - Phân tích tín hiệu liên tục dùng chuỗi Fourier gồm các nội dung biễu diễn tín hiệu không tuần hoàn bằng tích phân Fourier, biến đổi Fourier của một số hàm số thông dụng, các tính chất biến đổi Fourier, năng lượng tín hiệu,... Mời các bạn tham khảo!

   88 p vcmi 22/07/2022 29 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace giới thiệu về biến đổi Laplace và các tính chất, hàm truyền và đáp ứng của hệ thống LTIC, sơ đồ khối và thực hiện hệ thống, ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển.

   100 p vcmi 22/07/2022 29 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 - Đáp ứng tầng số và bộ lọc tương tự gồm các nội dung đáp ứng tần số của hệ thống LTIC, biểu đồ Bode, thiết kế bộ lọc tương tự, bộ lọc Butterworth, bộ lọc Chebyshev, các phép biến đổi tần số, mạch lọc dùng Op-amp. Mời các bạn tham khảo!

   120 p vcmi 22/07/2022 24 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 - Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 - Lấy mẫu tín hiệu giới thiệu về lý thuyết lấy mẫu, biến đổi Fourier rời rạc (DFT), biến đổi Fourier nhanh (FFT). Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vcmi 22/07/2022 26 0

 • Giáo trình Khí cụ điện: Phần 1

  Giáo trình Khí cụ điện: Phần 1

  Nội dung giáo trình Khí cụ điện gồm 2 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 sẽ trình bày những kiến thức cơ bản về khí cụ điện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   15 p vcmi 28/12/2021 81 0

 • Giáo trình Khí cụ điện: Phần 2

  Giáo trình Khí cụ điện: Phần 2

  Nối tiếp tiếp những kiến thức cơ bản về khí cụ điện ở phần 1, phần 2 của ebook này sẽ trình bày về khí cụ điện hạ áp, bao gồm cả khí cụ điện điều khiển bằng tay và khí cụ điện khống chế từ xa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   57 p vcmi 28/12/2021 83 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1

  Giáo trình Linh kiện điện tử gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung kiến thức về linh kiện thụ động, điốt bán dẫn, tranzitor lưỡng cực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   56 p vcmi 28/12/2021 98 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2

  Nối tiếp tiếp những kiến thức ở phần 1, phần 2 của giáo trình Linh kiện điện tử trình bày về tranzito hiệu ứng trường, bán dẫn có hai trạng thái bền, linh kiện quang, mạch tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   46 p vcmi 28/12/2021 97 0

 • Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử: Phần 1

  Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử: Phần 1

  Giáo trình Mô phỏng mạch điện tử được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho học sinh, sinh viên phương pháp sử dụng phần mềm Multisim để thiết kế và mô phỏng mạch điện tử. Sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung sau: Giới thiệu về Multisim, giao diện của Multisim, xây dựng sơ đồ mạch.

   39 p vcmi 28/12/2021 85 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số