• Giáo trình môđun Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình môđun Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

  Giáo trình môđun Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao giúp người học: Mô tả các thành phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ MS SQL; trình bày các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, cách làm việc và tương tác giữa các thành phần kiến...

   86 p vcmi 30/06/2021 55 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 4 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấp cứu & CPR (Hồi sức tim phổi hay hô hấp nhân tạo) trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p vcmi 26/04/2021 51 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 2: Các phương pháp luận về phát triển một hệ thống thông tin" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học kiến thức khái niệm về sự phát triển hệ thống thông tin; vòng đời của các giai đoạn phát triển hệ thống; các phương pháp tiếp cận của phân tích thiết kế; so sánh và lựa chọn...

   48 p vcmi 29/03/2021 56 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 5: Các kỹ thuật thiết kế cơ bản" trình bày tổng quan của các mô hình được xây dựng, qui trình phát triển mô hình, thuật ngữ liên quan; các sơ đồ dòng dữ liệu được chú giải bằng các thông tin có khung bao tự động như thế nào; tích hợp vào các thao tác thiết kế khác; ứng dụng phương thức...

   57 p vcmi 29/03/2021 55 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 1: Các khái niệm cơ bản" giúp người học nắm được khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin; khái niệm về mô hình hóa; các mức độ trừu tượng hóa; case study.

   42 p vcmi 29/03/2021 54 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 4: Các kỹ thuật phân tích cơ bản" trình bày tổng quan về hoạt động cổ điển và hướng đối tượng; biểu đồ phân cấp chức năng; biểu đồ luồng dữ liệu; mô hình thực thể liên kết; mô hình hệ thống phân chia hệ thống; những vấn đề ổn định dòng dữ liệu; cấu trúc câu lệnh; xác định...

   58 p vcmi 29/03/2021 54 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Những nét chung nhất kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng" được biên soạn với mục đích giúp các bạn nắm được xây dựng các sơ đồ use-case (Use Case Diagram); viết các phần mô tả tình huống và Use Case; Phát triển các sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) và các sơ đồ trình tự hệ thống...

   44 p vcmi 29/03/2021 57 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 3: Quy trình thiết kế hệ thống hướng cấu trúc" thông tin đến người học mô hình phân tích và thiết kế; khảo sát hiện trạng và xác định khả thi; phân tích chức năng và dữ liệu; các giao diện của hệ thống.

   54 p vcmi 29/03/2021 61 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 7 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 7 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 7: Quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng" tìm hiểu phát triển các mô hình thiết kế hướng đối tượng; những lập trình viên sử dụng các mô hình để mã hoá hệ thống; hai mô hình quan trọng nhất là các sơ đồ thiết kế lớp và các sơ đồ tương tác (sơ đồ trình tự và sơ đồ hợp...

   61 p vcmi 29/03/2021 62 0

 • GT_Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

  GT_Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

  GIÁO TRÌNH Mô đun: THỰC TẬP KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ Năm 2017

   145 p vcmi 15/11/2020 89 0

 • GT_Xây dựng Website thương mại

  GT_Xây dựng Website thương mại

  GIÁO TRÌNH Mô đun: XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ Năm 2017

   177 p vcmi 15/11/2020 84 0

 • GT_Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

  GT_Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

  GIÁO TRÌNH Mô đun: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ Năm 2017

   70 p vcmi 15/11/2020 85 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số