• Giáo trình Lập trình windows 1 (Nghề: Lập trình máy tính - CĐ/TC)

  Giáo trình Lập trình windows 1 (Nghề: Lập trình máy tính - CĐ/TC)

  Giáo trình Lập trình windows 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể làm quen ngôn ngữ lập trình; làm quen và sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản; trình bày và sử dụng các câu lệnh, cấu trúc điều khiển, rẽ nhánh; trình bày và sử dụng các control đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p vcmi 23/09/2022 15 0

 • Giáo trình Lập trình Windows 2 (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình Windows 2 (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình Windows 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Framework.Net; Ngôn ngữ lập trình C#; Lập trình hướng đối tượng; Form và Các điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vcmi 23/09/2022 13 0

 • Ebook The Intel microprocessors: architecture, programming, and interfacing – Part 1

  Ebook The Intel microprocessors: architecture, programming, and interfacing – Part 1

  (BQ) Ebook The Intel microprocessors: Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction to the microprocessor and computer, chapter 2 the microprocessor and its architecture, chapter 3 addressing modes, chapter 4 data movement instructions, chapter 5 arithmetic and logic instructions, chapter 6 program control instructions, chapter 7 using assembly language with C/C++.

   395 p vcmi 22/08/2022 23 0

 • Ebook The Intel microprocessors: architecture, programming, and interfacing – Part 2

  Ebook The Intel microprocessors: architecture, programming, and interfacing – Part 2

  (BQ) Ebook The Intel microprocessors: Part 2 presents the following content: Programming the microprocessor; 8086/8088 HARDWARE SPECIFICATIONS; memory interface; basic I/O interface; interrupts; direct memory access and dma-controlled I/O; the arithmetic coprocessor, MMX, and SIMD technologies bus interface; the 80186, 80188, and 80286 microprocessors; the 80386 and 80486 microprocessors; the pentium and pentium pro microprocessors the pentium...

   549 p vcmi 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 Giới thiệu chung về môn học trình bày đề cương môn học; cách thức đánh giá môn học; phương pháp dạy học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vcmi 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vcmi 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 ActiveX Data Object.NET, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về ADO.Net; Kiến trúc của ADO.Net; DataProvider; Một số DataProvider phổ biến; Các thành phần của DataProvider; Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với winform;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vcmi 22/08/2022 19 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 Thread và đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý do sử dụng Thread; Cách sử dụng Thread; Khai báo và khởi tạo thread; Vòng đời của thread; Một số phương thức của Thread; Sử dụng thread trong winform;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vcmi 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 Lập trình winform cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với winform; Giao diện làm việc; Cửa sổ solution; mở các cửa sổ phụ trợ; thêm các điều khiển vào form; cách tìm đối tượng trong ToolBox;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vcmi 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 9 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 9 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 9 Lưu trữ dữ liệu bằng file JSON, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuẩn định dạng dữ liệu JSON; Định dạng chuỗi JSON; Kiểu dữ liệu trong JSON; Cài đặt JSON vào C#; Sử dụng JSON trong C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vcmi 22/08/2022 19 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản trong C#; Xuất các ký tự đặc biệt; Các toán tử; Toán tử Logic; Toán tử quan hệ; Chuyển đổi kiểu dữ liệu; Câu lệnh rẽ nhánh if;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vcmi 22/08/2022 24 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 Sự kiện và Delegate, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khởi tạo deletage; Ứng dụng của delegate; Khai báo delegate; Tạo thể hiện cho delegate; Gán phương thức khác nhau; Multicast delegate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vcmi 22/08/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số