• Ebook Android 6 for programmers: Part 2

  Ebook Android 6 for programmers: Part 2

  Part 2 of Android 6 for programmers (3rd Edition) deals with concepts Cannon game app, WeatherViewer app, Twitter searches app, Address book app, Google play and business issues. Let 's read content of Android 6 for programmers.

   207 p vcmi 28/04/2022 20 0

 • Ebook Android 6 for Programmers: Part 1

  Ebook Android 6 for Programmers: Part 1

  Android 6 for Programmers (3rd Edition) - An App-Driven approach the professional programmer’s Deitel guide to smartphone and tablet app development using Android 6 and Android studio billions of apps have been downloaded from Google Play.Part 1 of the book introduction to Android, welcome app, tip calculator app, flag quiz app, doodlz app.

   253 p vcmi 28/04/2022 19 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các cấu trúc điều khiển; hàm và truyền tham số; các kiểu dữ liệu có cấu trúc; tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vcmi 18/02/2022 51 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về lập trình; các thành phần trong ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vcmi 18/02/2022 45 0

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Đỗ Mạnh Cường

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Đỗ Mạnh Cường

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin, Ứng dụng Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin trong dạy học, Mô hình dạy học, Multimedia dạy học, Thiết kế courseware

   151 p vcmi 18/02/2022 33 0

 • Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 1

  Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 1

  Part 1 book "Data structures and algorithm analysis in c++" programming: a general overview; algorithm analysis; lists, stacks, and queues; trees, hashing; priority queues (heaps).

   309 p vcmi 21/01/2022 45 0

 • Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 2

  Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 2

  Part 2 book "Data structures and algorithm analysis in c++" programming: sorting, the disjoint sets class, algorithm design techniques, amortized analysis, advanced data structures and implementation.

   345 p vcmi 21/01/2022 39 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Canvas basics, drawing paths, capturing images, pushing pixels, animating your canvas paintings, storage options, web SQL databases, the cache manifest, how to serve the manifest,...and other contents.

   109 p vcmi 21/01/2022 31 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Using new HTML5 structural elements, styling HTML5 with CSS, when to use the new HTML5 structural elements, summary, structuring main content areas, adding blogposts and comments, working with HTML5 outlines, even more new structures,... and other contents.

   131 p vcmi 21/01/2022 33 0

 • Ebook Programming interactivity: Part 2

  Ebook Programming interactivity: Part 2

  Part 2 book "Programming interactivity" has contents: Bitmaps and pixels, physical feedback, protocols and communication, graphics and opengl, detection and gestures, movement and location, spaces and environments, further resources,...and other contents.

   378 p vcmi 21/01/2022 33 0

 • Ebook Programming interactivity: Part 1

  Ebook Programming interactivity: Part 1

  Part 1 book "Programming interactivity" has contents: Introducing interaction design, programming basics, processing, arduino, programming revisited, open frameworks, sound and audio, physical input, programming graphics.

   358 p vcmi 21/01/2022 34 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập trình, cung cấp cho người học những nội dung chính như: Chương trình máy tính và các bước xây dựng chương trình; Thuật toán; Ngôn ngữ lập trình; Môi trường lập trình; Các phương pháp lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vcmi 21/01/2022 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số