• Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Workstation – Server - Service

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Workstation – Server - Service

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Workstation – Server - Service cung cấp cho học viên những kiến thức về vòng đời máy trạm, các hoạt động chính, các công việc chính quản lý máy trạm, cài đặt mới hệ điều hành và các ứng dụng, disk imaging (ảnh đĩa);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tổng quan quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tổng quan quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tổng quan quản trị mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống máy tính; thành phần hệ thống mạng; nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng; một số chức danh công việc quản trị hệ thống; kỹ năng cần có của quản trị hệ thống mạng; các công cụ quản trị mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   41 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: LAN - WAN - VLAN

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: LAN - WAN - VLAN

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: LAN - WAN - VLAN cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ giao thức liên mạng; LAN - WAN - VLAN; qui trình thiết kế mạng PPDIOO – Cisco; kỹ thuật thiết kế mạng phân cấp; kỹ thuật mạng ảo (Vlan);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Mô hình quản lý mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Mô hình quản lý mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Mô hình quản lý mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ giao thức liên mạng, địa chỉ IP, mô hình quản lý mạng, giao thức TCP & UDP, ứng dụng cơ bản trên TCP/IP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2012

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2012

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2012 cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ điều hành Windows, cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012, các công cụ quản trị hệ điều hành Windows Server 2012;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p vcmi 25/11/2022 2 0

 • Lecture Distributed Systems - Lecture 10: Agreement Protocols

  Lecture Distributed Systems - Lecture 10: Agreement Protocols

  Lecture Distributed Systems - Lecture 10: Agreement Protocols. In this chapter, students will be able to understand: Classification of faults, classification of tolerance, core problems, overview of consensus results, consensus algorithm for crash failures, correctness of crash consensus algo, performance of crash consensus algo, lower bound on rounds, byzantine agreement problems,…

   19 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Lecture Distributed Systems - Lecture 11: Commit Protocols

  Lecture Distributed Systems - Lecture 11: Commit Protocols

  Lecture Distributed Systems - Lecture 11: Commit Protocols. In this chapter, students will be able to understand: Distributed transactions, transaction system architecture, system failure modes, commit protocols, two phase commit protocol (2PC), handling of failures- coordinator failure, handling of failures - network partition, recovery and concurrency control,…

   14 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Lecture Distributed Systems - Lecture 6: Distributed Mutual Exclusion

  Lecture Distributed Systems - Lecture 6: Distributed Mutual Exclusion

  Lecture Distributed Systems - Lecture 6: Distributed Mutual Exclusion. In this chapter, students will be able to understand: Types of Dist. Mutual Exclusion Algorithms, Some Complexity Measures, Lamport’s Algorithm, Some notable points, The Ricart-Agrawala Algorithm, Roucairol-Carvalho Algorithm, Maekawa’s Algorithm, A Simple Version, Token based Algorithms, Suzuki Kasami Algorithm, Notable features, Raymond’s Algorithm.

   25 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Lecture Distributed Systems - Lecture 9: Distributed Deadlock Detection

  Lecture Distributed Systems - Lecture 9: Distributed Deadlock Detection

  Lecture Distributed Systems - Lecture 9: Distributed Deadlock Detection. In this chapter, students will be able to understand: Deadlock Handling Strategies, Issues in Deadlock Detection & Resolution, Control Organization for Deadlock Detection, Centralized Deadlock-Detection Algorithms, Distributed Deadlock-Detection Algorithms, Chandy et al.’s Edge-Chasing Algorithm,…

   14 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Lecture Distributed Systems - Lecture 1: Introduction

  Lecture Distributed Systems - Lecture 1: Introduction

  Lecture Distributed Systems - Lecture 1: Introduction. In this chapter, students will be able to understand: What is a distributed system? advantages, examples of problems, example: automotive control, why is it hard to design them? Models for distributed algorithms, complexity measures, some fundamental problems.

   10 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Lecture Distributed Systems - Lecture 2: The balanced sliding window protocol

  Lecture Distributed Systems - Lecture 2: The balanced sliding window protocol

  Lecture Distributed Systems - Lecture 2: The balanced sliding window protocol. In this chapter, students will be able to understand: The balanced sliding window protocol, definitions, required properties, the protocol, the sliding windows, the protocol, protocol invariant, results.

   8 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Lecture Distributed Systems - Lecture 12: Distributed File Systems

  Lecture Distributed Systems - Lecture 12: Distributed File Systems

  Lecture Distributed Systems - Lecture 12: Distributed File Systems. In this chapter, students will be able to understand: Distributed File System Requirements, Transparency, Other Requirements, Naming of Distributed Files, DFS – Three Naming Schemes, Mounting Remote Directories (NFS), Mounting Remote Directories, DFS – File Access Performance.

   46 p vcmi 25/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số