• Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vcmi 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, gồm các nội dung chính sau: Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng...

   17 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay. Mời...

   43 p vcmi 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH gồm các nội dung chính sau: Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vcmi 22/10/2022 3 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 1

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 1

  Cuốn ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II) này được biên soạn từ quyển IV của bộ "Tư bản" của C. Mác. Tập II của ebook được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương VIII Ông Rốt-Béc-Tút: Học thuyết mới về địa tô (ngoài đề); chương IX nhận xét về lịch sử phát hiện ra cái gọi là Quy luật của Ri-Các-Đô về địa...

   496 p vcmi 22/08/2022 19 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2 gồm có các chương: Chương XIV Học thuyết của A.Xmít về địa tô; chương XV Học thuyết của Ri-Các-Đô về giá trị thặng dư; chương XVI học thuyết của Ri-Các-Đô về lợi nhuận; chương XVII học thuyết của Ri-Các-Đô về tích lũy: phê phán học thuyết này, giải thích các cuộc khủng hoảng từ...

   424 p vcmi 22/08/2022 17 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 1

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 1

  Tiếp nối tập II, tập III ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư gồm có các chương sau: Chương XIX T.R. Man-Tút; Chương XX sự tan rã của trường phái Ri-Các-Đô; Chương XXI Phái đối lập với các nhà kinh tế chính trị học trên cơ sở học thuyết Ri-Các-Đô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   453 p vcmi 22/08/2022 17 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu về Lịch sử các học thuyết giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2 gồm có những chương sau: Chương XXII Răm-Xây; Chương XXIII Séc-Buy-Li-Ê; Chương XXIV Ri-Sớt Giôn-Xơ; Phụ lục: Thu nhập và những nguồn của nó - Khoa kinh tế chính trị tầm thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   475 p vcmi 22/08/2022 16 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 4: Tính chất nhiệt của chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 4: Tính chất nhiệt của chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 4: Tính chất nhiệt của chất rắn. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhiệt dung của chất rắn; nhiệt dung của mạng tinh thể; lý thuyết cổ điển; lý thuyết Einstein; lý thuyết Debye; nhiệt dung của kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vcmi 22/08/2022 15 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 1: Tinh thể chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 1: Tinh thể chất rắn

  Bài giảng Cơ sở vật lý chất rắn - Bài 1: Tinh thể chất rắn. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mạng tinh thể; cấu trúc tinh thể của một số tinh thể đơn giản; phân tích cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vcmi 22/08/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số