Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Chí Hưng

Chương 5: Chuyển động thực của máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xác định các đại lượng thay thế (mômen thay thế ngoại lực Mtt và mômen quán tính thay thế Jtt) và lập phương trình chuyển động thực của máy; biết cách xác định chuyển động thực của máy và các chế độ chuyển động của máy; biết cách làm đều chuyển động bình ổn của máy.