Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

Bài viết đề xuất một mô hình ứng dụng chữ ký số phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp, dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó. Đồng thời bài báo cũng đề xuất lược đồ chữ ký số phù hợp theo mô hình ứng dụng này.