Chương trình dò tìm chuyển động của môi cài đặt trên FPGA

Bài viết trình bày mô hình mới sử dụng phần cứng để dò tìm chuyển động môi, cài đặt trên FPGA. Công cụ toán học ở đây kết hợp giải thuật phân cụm K-Means và giải thuật tìm đường đi ngắn nhất của Dijkstra.