Định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ end-to-end

Trong bài viết này đề xuất giải thuật định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ (Localized Delay-Constrained QoS Routing - LDCQR) kết hợp dự báo trễ (Delay Prediction – DP) đảm bảo chỉ tiêu trễ đầu cuối trong suốt thời gian tồn tại luồng lưu lượng với độ chính xác và cải thiện hiệu năng. Giải thuật LDCQR-DP được kiểm chứng thông qua mô phỏng số, khẳng định hiệu quả định tuyến QoS và tỉ lệ đảm bảo trễ yêu cầu.