Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2

Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2 bao gồm các tóm tắt lý thuyết trọng tâm, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.