Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí: Tập 1 - NXB Giáo dục

Dưới đây là Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1 gồm 2 phần trình bày nội dung về thiết kế máy và hệ thống dẫn động, tính toán động học hệ dẫn động cơ khí, truyền động dai, truyền động xích, mối ghép then và then hoa,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung môn học.