Giáo trình Cắt phôi trên máy CNC Plasma - Nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Học xong Giáo trình Cắt phôi trên máy CNC Plasma này người học có khả năng: Trình bày được đặc điểm, ứng dụng của máy CNC trong chế tạo cơ khí. Mô tả được hoạt động của máy CNC cách cài đặt và vận hành máy CNC. Cài đặt số liệu, vận hành được máy cắt CNC để cắt phôi theo biên dạng. Rèn luyện tính sáng tạo,thao tác chính xác trong công việc.