Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nghề: Lập trình máy tính

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với mục tiêu chính là Trình bày được các kiểu dữ liệu; Phân tích và xây dựng được thuật toán; Phân tích được các loại dữ liệu, giải thuật và kết hợp được dữ liệu và giải thuật; Thực hiện được các thao tác trên các kiểu dữ liệu; Cài đặt được các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm; Cài đặt được các thuật toán trên các cấu trúc dữ liệu: Mảng, danh sách, danh sách liên kết đơn.