Giáo trình Công nghệ Java

Nội dung của giáo trình bao gồm 7 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java; Chương 2 trình bày những khái niệm căn bản về lập trình Java; chương 3 trình bày chi tiết các khái niệm về lớp, lớp nội, đối tượng, kế thừa…; chương 4 giới thiệu lập trình giao diện bằng SWING; chương 5 trình bày về luồng và tập tin như luồng byte, luồng ký tự,…; chương 6 trình bày thiết kế ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu; chương 7 giới thiệu lập trình mạng bằng socket.