Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL server 2 - Nghề: Lập trình máy tính

Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp theo mô hình Client/Server trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server; quản trị được hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server từ xa.