Giáo trình Kiểm tra tình trạng kỹ thuật động cơ và ôtô - Bộ lao động thương binh và xã hội

Giáo trình Kiểm tra tình trạng kỹ thuật động cơ và ôtô - Bộ lao động thương binh và xã hội giúp các bạn có các kỹ năng, kiến thức về yêu cầu, nhiệm vụ của công việc vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật động cơ và. Đồng thời có đủ kỹ năng phân định cấu tạo, tiến hành vận hành, kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên động cơ và với việc sử dụng đúng và hợp lý các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, an toàn và năng suất cao.