Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Nghề: Lập trình máy tính

Mục tiêu của Giáo trình Lập trình hướng đối tượng là Trình bày các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng. Sử dụng ngôn ngữ C# trong lập trình hướng đối tượng. Thiết kế lớp đối tượng và các thành phần của lớp. Viết chương trình những bài toán theo quan điểm lập trình hướng đối tượng. Cài đặt tính kế thừa, đa hình trong hướng đối tượng