Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 1

Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày về nguồn luật điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.