Giáo trình Thí nghiệm cát (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Thí nghiệm cát (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những bài sau: Bài 6: xác định hàm lượng bụi, bùn, sét; bài 7: xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ; bài 8: xác định hàm lượng sét cục; bài 9: xác định hàm lượng sunfat, sunfit; bài 10: xác định hàm lượng mica; bài 11: xác định khả năng phản ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.