Giáo trình Thí nghiệm đá (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng)

Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm đá” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 15 - Thí nghiệm đá trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình “Thí nghiệm đá” được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của đá để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu nền đường. Mời các bạn tham khảo!