Giáo trình Thí nghiệm đất (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng)

Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm đất” được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của đất để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu nền đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.