Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường: Phần 2

Tiếp nối phần 1 của giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường, phần 2 của giáo trình gồm các nội dung: Khái niệm tổng quan về VBA, cơ bản về ngôn ngữ lập trình visual basic, lập trình trên microsoft excel, lập trình trên autocad.