Giáo trình Vật liệu và công nghệ cơ khí - PGS. TS. Hoàng Tùng

Giáo trình Vật liệu và công nghệ cơ khí gồm 5 phần trình bày về vật liệu dùng trong công nghệ cơ khí, công nghệ chế tạo phôi, công nghệ bề mặt, công nghệ gia công cắt gọt, chỉ tiêu đánh giá về kinh tế - kỹ thuật.