Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) được biên soạn với 9 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương như sau: Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu; Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên; Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng; Chương 4: Vật liệu gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo!