Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có các chương sau: Chương 5: Vật liệu thép xây dựng; Chương 6: Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép; Chương 7: Vật liệu PVC; Chương 8: Vật liệu sơn; Chương 9: Chất kết dính. Mời các bạn tham khảo!