Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, các phép chiếu vuông góc. Mời các bạn cùng tham khảo.