Giáo trình Vi mạch số khả lập trình - Bộ lao động Thương binh và xã hội

Giáo trình Vi mạch số khả lập trình - Bộ lao động Thương binh và xã hội với nội dung chính giới thiệu về Giới thiệu chung về PLD, mảng logic lập trình, ngôn ngử ABEL, họ CPLD, phần mềm ISP Synario. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.