GT_Quản lí dự án công nghệ thông tin

GIÁO TRÌNH
Mô đun: Quản lí dự án công nghệ thông tin
NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

Năm 2017

Từ khóa: GT_Quản lí dự án công nghệ thông tin

178 p vcmi_01 15/11/2020 117 0