Một số phương pháp gợi ý và ứng dụng trong thương mại điện tử

Bài viết đưa ra quy trình chung để xây dựng hệ gợi ý trong các website thương mại và thực hiện tích hợp các kỹ thuật hệ gợi ý trong website thương mại điện tử khắc phục vấn đề người dùng mới, sản phẩm mới (vấn đề này còn gọi là “Cold start problem”) của các phương pháp gợi ý cá nhân hóa.