• Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Cuốn sách "Trí tuệ nhân tạo" gồm có 2 phần chính, phần 1 Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm trình bày các phương pháp biểu diễn vấn đề và các kỹ thuật tìm kiếm, các kỹ thuật tìm kiếm, đặc biệt là tìm kiếm kinh nghiệm, được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p vcmi 22/07/2022 12 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu diễn tri thức và lập luận, nội dung đề cập dến các ngôn ngữ biểu diễn tri thức, đặc biệt là các logic và các phương pháp lập luận trong mỗi ngôn ngữ biểu diễn tri thức; các kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thông...

   208 p vcmi 22/07/2022 13 0

 • Ebook Android 6 for programmers: Part 2

  Ebook Android 6 for programmers: Part 2

  Part 2 of Android 6 for programmers (3rd Edition) deals with concepts Cannon game app, WeatherViewer app, Twitter searches app, Address book app, Google play and business issues. Let 's read content of Android 6 for programmers.

   207 p vcmi 28/04/2022 31 0

 • Ebook Android 6 for Programmers: Part 1

  Ebook Android 6 for Programmers: Part 1

  Android 6 for Programmers (3rd Edition) - An App-Driven approach the professional programmer’s Deitel guide to smartphone and tablet app development using Android 6 and Android studio billions of apps have been downloaded from Google Play.Part 1 of the book introduction to Android, welcome app, tip calculator app, flag quiz app, doodlz app.

   253 p vcmi 28/04/2022 31 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các cấu trúc điều khiển; hàm và truyền tham số; các kiểu dữ liệu có cấu trúc; tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vcmi 18/02/2022 63 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về lập trình; các thành phần trong ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vcmi 18/02/2022 59 0

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Đỗ Mạnh Cường

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ThS. Đỗ Mạnh Cường

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin, Ứng dụng Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin trong dạy học, Mô hình dạy học, Multimedia dạy học, Thiết kế courseware

   151 p vcmi 18/02/2022 43 0

 • Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 1

  Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 1

  Part 1 book "Data structures and algorithm analysis in c++" programming: a general overview; algorithm analysis; lists, stacks, and queues; trees, hashing; priority queues (heaps).

   309 p vcmi 21/01/2022 59 0

 • Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 2

  Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 2

  Part 2 book "Data structures and algorithm analysis in c++" programming: sorting, the disjoint sets class, algorithm design techniques, amortized analysis, advanced data structures and implementation.

   345 p vcmi 21/01/2022 50 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Canvas basics, drawing paths, capturing images, pushing pixels, animating your canvas paintings, storage options, web SQL databases, the cache manifest, how to serve the manifest,...and other contents.

   109 p vcmi 21/01/2022 42 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Using new HTML5 structural elements, styling HTML5 with CSS, when to use the new HTML5 structural elements, summary, structuring main content areas, adding blogposts and comments, working with HTML5 outlines, even more new structures,... and other contents.

   131 p vcmi 21/01/2022 47 0

 • Ebook Programming interactivity: Part 2

  Ebook Programming interactivity: Part 2

  Part 2 book "Programming interactivity" has contents: Bitmaps and pixels, physical feedback, protocols and communication, graphics and opengl, detection and gestures, movement and location, spaces and environments, further resources,...and other contents.

   378 p vcmi 21/01/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số