Bài giảng Kiểm tra chất lượng hàn

Bài giảng Kiểm tra chất lượng hàn cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng hàn và kiểm tra công nghệ hàn, kiểm tra chất lượng hàn bằng phương pháp phá hủy, kiểm tra độ kín, một số phương pháp kiểm tra không phá hủy,...