Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

Chương 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lực quán tính, lực quán tính ly tâm, cân bằng tĩnh vật quay mỏng, cân bằng động vật quay dày, cân bằng cơ cấu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.