Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Chí Hưng

Chương 6: Cơ cấu cam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa, phân loại; phân tích động học cơ cấu cam; phân tích lực cơ cấu cam; tổng hợp cơ cấu cam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.