Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group)

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group) cung cấp cho học viên những kiến thức giới thiệu về nhóm, phạm vi nhóm, kế hoạch tạo nhóm, quản lý nhóm, bốn kiểu nhóm mặc định, nhóm lồng nhau, kế hoạch tạo nhóm, xác định các thành viên của nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!