Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

Bài viết giới thiệu sự kết hợp giữa thuật toán GA với logic mờ (Fuzzy Logic). Từ thuật toán kết hợp này chúng tôi áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của các phân tử RNA (Ribonucleic Acid). Bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai mà chúng tôi đề cập dựa trên phương pháp nhiệt động lực học, với việc tìm cấu trúc bậc hai có năng lượng cực tiểu.