Giáo trình Sử dụng bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị - Nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Giáo trình Sử dụng bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình hực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu cơ khí trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.