Hệ thống trả lời tự động tư vấn tuyển sinh sau đại học

Bài viết trình bày một số kiến thức nền tảng có liên quan đến bài toán trả lời tự động, bao gồm: Phân loại ý định người dùng, trả lời tự động, máy đọc hiểu văn bản, học chuyển đổi, mô hình BERT và XLM.