Phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java

Bài viết tập trung nghiên cứu và phân tích các độ đo KNKT hướng đối tượng đề xuất việc áp dụng các độ đo phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java.