• GT_Thiết kế, xây dựng mạng LAN

  GT_Thiết kế, xây dựng mạng LAN

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Thiết kế, xây dựng mạng Lan NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   126 p vcmi 15/11/2020 37 0

 • GT_Sửa chữa máy tính

  GT_Sửa chữa máy tính

  GIÁO TRÌNH Môn đun: Sửa chữa máy tính NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   145 p vcmi 15/11/2020 33 0

 • GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GIÁO TRÌNH Môn học: Xử lý sự cố phần mềm NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   154 p vcmi 15/11/2020 38 1

 • GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   116 p vcmi 15/11/2020 48 1

 • GT_Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin

  GT_Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin

  GIÁO TRÌNH Môn học: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   88 p vcmi 15/11/2020 69 0

 • GT_Nguyên lý HĐH

  GT_Nguyên lý HĐH

  GIÁO TRÌNH Môn học: Nguyên lý hệ điều hành NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   98 p vcmi 15/11/2020 41 0

 • GT_Cơ sở dữ liệu

  GT_Cơ sở dữ liệu

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   107 p vcmi 15/11/2020 58 1

 • GT_Cấu trúc dữ liệu và GT

  GT_Cấu trúc dữ liệu và GT

  GIÁO TRÌNH Môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   97 p vcmi 15/11/2020 44 0

 • GT_Mạng máy tính

  GT_Mạng máy tính

  GIÁO TRÌNH Môn học: MẠNG MÁY TÍNH NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   103 p vcmi 15/11/2020 37 0

 • GT_Lập trình căn bản

  GT_Lập trình căn bản

  GIÁO TRÌNH Môn học : Lập trình căn bản NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   86 p vcmi 15/11/2020 43 0

 • GT_Cấu trúc máy tính

  GT_Cấu trúc máy tính

  GIÁO TRÌNH Môn học: Cấu trúc máy tính NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   128 p vcmi 15/11/2020 34 0

 • GT_Tin học văn phòng

  GT_Tin học văn phòng

  GIÁO TRÌNH Mô đun: TIN HỌC VĂN PHÕNG NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   169 p vcmi 15/11/2020 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số