• GT_ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

  GT_ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

  GIÁO TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 4 0

 • GT_QUẢN TRỊ HỌC

  GT_QUẢN TRỊ HỌC

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 4 0

 • GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 6 0

 • GT_THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

  GT_THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 3 0

 • GT_THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  GT_THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 3 0

 • GT_THỰC HÀNH KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU

  GT_THỰC HÀNH KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU

  GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 3 0

 • GT_TIN HỌC KẾ TOÁN

  GT_TIN HỌC KẾ TOÁN

  GIÁO TRÌNH TIN HỌC KẾ TOÁN HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 3 0

 • GT_THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  GT_THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  GIÁO TRÌNH THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 3 0

 • GT_KIỂM TOÁN

  GT_KIỂM TOÁN

  GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 2 0

 • GT_KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  GT_KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 3 0

 • GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 3 0

 • GT_PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  GT_PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số