• Ebook Programming interactivity: Part 2

  Ebook Programming interactivity: Part 2

  Part 2 book "Programming interactivity" has contents: Bitmaps and pixels, physical feedback, protocols and communication, graphics and opengl, detection and gestures, movement and location, spaces and environments, further resources,...and other contents.

   378 p vcmi 21/01/2022 33 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Ebook Introducing HTML 5: Part 1

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Using new HTML5 structural elements, styling HTML5 with CSS, when to use the new HTML5 structural elements, summary, structuring main content areas, adding blogposts and comments, working with HTML5 outlines, even more new structures,... and other contents.

   131 p vcmi 21/01/2022 33 0

 • Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Ebook Introducing HTML 5: Part 2

  Part 1 book "Introducing HTML 5" has contents: Canvas basics, drawing paths, capturing images, pushing pixels, animating your canvas paintings, storage options, web SQL databases, the cache manifest, how to serve the manifest,...and other contents.

   109 p vcmi 21/01/2022 31 0

 • Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 1

  Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 1

  Part 1 book “human–computer interaction” has contents: the human, the computer, the interaction, interaction design basics, hci in the software process, implementation support, evaluation techniques, universal design, design rules,… and other contents.

   421 p vcmi 21/01/2022 8 0

 • Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 2

  Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 2

  Part 2 book “human–computer interaction” has contents: user support, cognitive models, socio-organizational issues and stakeholder requirements, communication and collaboration models, task analysis, modeling rich interaction,…. and other contents.

   440 p vcmi 21/01/2022 7 0

 • Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 2

  Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 2

  Part 2 book "Data structures and algorithm analysis in c++" programming: sorting, the disjoint sets class, algorithm design techniques, amortized analysis, advanced data structures and implementation.

   345 p vcmi 21/01/2022 39 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Nghĩa từ vựng và phân giải nhập nhằng từ - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Nghĩa từ vựng và phân giải nhập nhằng từ - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Nghĩa từ vựng và phân giải nhập nhằng từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ đồng âm, phân loại từ đồng âm tiếng Việt, từ đa nghĩa, đồng nghĩa, nghĩa từ vựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vcmi 09/11/2020 47 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình vi phân - Nguyễn Hồng Lộc

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán Cauchy, hệ phương trình vi phân, phương trình vi phân bậc cao, bài toán biên tuyến tính cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcmi 09/11/2020 81 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 18 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 18 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web - Chương 18 giới thiệu về filter và trasition. Đây là hai loại hiệu ứng đặc biệt được áp dụng cho một đối tượng trong trang web. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cách sử dụng 2 hiệu ứng này trong bài giảng sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vcmi 17/03/2022 17 0

 • Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 1

  Ebook Data structures and algorithm analysis in C++ (4th edition): Part 1

  Part 1 book "Data structures and algorithm analysis in c++" programming: a general overview; algorithm analysis; lists, stacks, and queues; trees, hashing; priority queues (heaps).

   309 p vcmi 21/01/2022 45 0

 • Ebook Visual web developer express edition starter kit: Part 2

  Ebook Visual web developer express edition starter kit: Part 2

  Part 2 book “Visual web developer express edition starter kit” has contents: functions, classes, iterating, error handling, namespaces, scopes and modules, input and output, testing, comprehensive examples.

   141 p vcmi 21/01/2022 21 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 5 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 5 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 5: Link layer and LANs" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction and services, error detection and correction, error detection and correction, link layer addressing, link layer switches,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p vcmi 10/11/2020 103 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số