• GT_THIẾT KẾ TRANG PHỤC 3

  GT_THIẾT KẾ TRANG PHỤC 3

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TRANG PHỤC 3 HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 54 0

 • GT_MAY ÁO JACKET

  GT_MAY ÁO JACKET

  GIÁO TRÌNH MAY ÁO JACKET HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG ĐỒNG NAI, 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 56 0

 • GT_THIẾT KẾ ÁO TRANG PHỤC 2

  GT_THIẾT KẾ ÁO TRANG PHỤC 2

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ ÁO TRANG PHỤC 2 HỆ CAO ĐĂNG MAY THỜI TRANG ĐỒNG NAI, 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 40 0

 • GT_MAY QUẦN ÂU NAM, NỮ

  GT_MAY QUẦN ÂU NAM, NỮ

  GIÁO TRÌNH MAY QUẦN ÂU NAM, NỮ HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2017

   1 p vcmi 04/12/2020 44 0

 • GT_MAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ

  GT_MAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ

  GIÁO TRÌNH MAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai , năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 66 0

 • GT_THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1

  GT_THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1 HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 50 0

 • GT_QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

  GT_QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

  GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 40 0

 • GT_MỸ THUẬT TRANG PHỤC

  GT_MỸ THUẬT TRANG PHỤC

  `GIÁO TRÌNH MỸ THUẬT TRANG PHỤC HỆ CAO ĐẲNG MAY THƯỜI TRANG ĐỒNG NAI, 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 47 0

 • GT_THIẾT BỊ MAY

  GT_THIẾT BỊ MAY

  GIÁO TRÌNH THIẾT BỊ MAY HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 63 0

 • GT_AN TOÀN LAO ĐỘNG

  GT_AN TOÀN LAO ĐỘNG

  GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 38 0

 • GT_CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

  GT_CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

  GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 52 0

 • GT_NHÂN TRẮC HỌC

  GT_NHÂN TRẮC HỌC

  GIÁO TRÌNH NHÂN TRẮC HỌC HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số