• Bài giảng An toàn thông tin: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 2 Mối đe dọa và các kiểu tấn công, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chức năng; các mối đe dọa; các kiểu tấn công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vcmi 27/01/2023 7 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 3 Mã hóa thông tin cổ điển, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm về Mã hóa thông tin; Hệ mật mã (Cryptography System); Thám mã (Cryptanalysis); Mã hóa cổ điển: Mật mã Ceasar; Mật mã thay thế đơn ký tự; Mật mã Vigenère. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vcmi 27/01/2023 6 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 5 Hệ mật mã khóa bất đối xứng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dẫn nhập về Mã hóa khóa bất đối xứng; Mật mã khóa bất đối xứng; Toán học trong thuật toán RSA; Thuật toán mã hóa RSA; Ứng dụng thuật toán mã hóa RSA. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vcmi 27/01/2023 6 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 6 Xác thực và toàn vẹn thông tin, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nhu cầu xác thực thông điệp; Mã xác thực thông điệp (MAC); Xác thực thông điệp dùng RSA; Hàm băm (hash function); Chữ ký số (Digital Signature); Chứng thư số (Digital Certificate); Hạ tầng khóa công khai (PKI). Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vcmi 27/01/2023 6 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm, vai trò, chức năng của an toàn thông tin, mối đe dọa, nguy cơ mất an toàn và bảo mật thông tin. Lĩnh hội được kiến thức về mật mã, chữ ký số, chứng thực người dùng, các giao thức bảo mật, công nghệ bảo mật và các chính sách về an toàn và...

   5 p vcmi 27/01/2023 5 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 1 Tổng quan an toàn thông tin, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Dẫn nhập; Lịch sử; Định nghĩa bảo mật; Các thành phần HTTT; Tiếp cận phương pháp bảo mật thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vcmi 27/01/2023 5 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 4 Hệ mật mã khóa đối xứng hiện đại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ mật mã hiện đại; Mật mã dòng (Stream Cipher); Mật mã khối (Block Cipher); Hệ mật mã Feistel; Data Encryption Standard (DES); Chuẩn mật mã EAS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vcmi 27/01/2023 5 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 7 Tường lửa và IDS/IPS, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Topo mạng với tường lửa; Lọc gói tin (Packet Filtering); Cổng ứng dụng (Application-level gateway); Lọc có trạng thái (Stateful firewall). Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vcmi 27/01/2023 7 0

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Phong Dung

  Bài giảng An toàn thông tin: Chương 8 Quản lý, chính sách và pháp luật an toàn thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản lý an toàn thông tin; bộ chuẩn quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27000; pháp luật và chính sách an toàn thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vcmi 27/01/2023 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 6: An toàn mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 6: An toàn mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 6: An toàn mạng máy tính. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề về an toàn mạng máy tính; kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu; bảo mật thông tin trên mạng; phương pháp bảo vệ thông tin bằng mã hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vcmi 27/01/2023 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 3: Mô hình TCP/IP và ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 3: Mô hình TCP/IP và ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 3: Mô hình TCP/IP và ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan TCP/IP; các giao thức TCP/IP; địa chỉ dùng trong mô hình TCP/IP;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p vcmi 27/01/2023 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 4: Mạng Internet và truyền thông thương mại điện tử

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 4: Mạng Internet và truyền thông thương mại điện tử

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông - Chương 4: Mạng Internet và truyền thông thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mạng Internet; giới thiệu chung về Internet; các ứng dụng và dịch vụ phổ dụng trên Internet; ứng dụng Internet trong truyền thông thương mại điện tử; Internet EDI;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vcmi 27/01/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số